MATURZYŚCI 2021UWAGA MATURZYŚCI 2021!!!
1. W roku 2021 nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej.
2. W roku 2021 uczeń/absolwent ma prawo zrezygnować z egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jeśli zdający, który złożył już deklarację nie wykreśli przedmiotów dodatkowych,
będzie to oznaczało, że zamierza do nich przystąpić.
3. Zmiany w deklaracji uczeń/absolwent może dokonać do 8 lutego.
4. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Wniosek, o którym mowa, absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w
terminie do dnia 31 maja 2021 r.