Co to jest szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej?

Szkoły Europejskie to instytucja edukacyjna prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, dokonanego w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Uprawnienia szkoły publicznej wyrażają się prawem do nadawania świadectw i dyplomów państwowych.

Co decyduje o przyjęciu do szkoły?

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń, w związku z tym szybkie zgłoszenie jest gwarancją zapewnienia miejsca na wybranym kierunku. Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

Czy nauka w Szkołach Europejskich jest płatna?

Koszty kształcenia są zróżnicowane w zależności kierunku, informacje o wysokości opłat wpisowych oraz  czesnego można znaleźć w zakładkach opisujących poszczególne typy szkół.

Co trzeba zrobić, aby zapisać się do Szkół Europejskich?

Do Szkół Europejskich można zapisać się na dwa sposoby – osobiście w sekretariacie szkoły lub poprzez rejestrację internetową. W przypadku rejestracji internetowej konieczne jest osobiste bądź listowne dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie do 14 dni od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej.

W jakich trybach można się kształcić w Szkołach Europejskich?

W Szkołach Europejskich można się kształcić w dwóch systemach – w systemie dziennym (w liceum służb mundurowych, technikum oraz w szkole zawodowej) oraz systemie zaocznym (w liceum dla dorosłych oraz studium policealnym).

Czy na wszystkich kierunkach uczniowie lub słuchacze odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe?

Obowiązkowe praktyki zawodowe odbywają uczniowie Europejskiej Szkoły Zawodowej i Europejskiego Technikum Fryzjerskiego oraz słuchacze Policealnego Studium Kosmetycznego. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi absolwenci byli gruntownie przygotowani do wykonywania wyuczonego zawodu.

Czy szkoła zapewnia praktyki?

Uczeń lub słuchacz może sam wybrać miejsce praktyk lub szkoła pośredniczy w znalezieniu dla niego miejsca praktyki. Często miejsce odbywania praktyk staje się miejscem pierwszej pracy absolwenta.

Czy po ukończeniu Europejskiego Liceum Służb Mundurowych mam większe szanse na podjęcie pracy w sektorze służb mundurowych?

Uczęszczanie do naszej Szkoły pozwala na wcześniejsze sprawdzenie własnych predyspozycji do pracy w wybranej jednostce mundurowej. Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte na zajęciach zwiększają szanse na podjęcie pracy w sektorze mundurowym  oraz są pomocne przy rekrutacji na uczelnie wyższe.

Czy istnieje możliwość zakwaterowania uczniów Szkół Europejskich w internacie?

Szkoły Europejskie współpracują z dwoma wrocławskimi bursami szkolnymi. Szczegółowe informacje na temat możliwości zakwaterowania oraz wyżywienia dostępne są na stronach:

www.zs23.wroclaw.pl/internat
www.bursa.pnet.pl
www.bursa-goga.pl

Czy uczeń, który ukończył szkołę zawodową może  być przyjęty do Europejskiego Liceum dla Dorosłych do klasy drugiej?

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może być przyjęty do klasy II (na semestr III) trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zgodnie ze znowelizowanymi ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Co to są kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ-y)?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są to pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego adresowane do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Czy osoby, które nie ukończyły gimnazjum mogą uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych?

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, podlegają obowiązkowi nauki, który – po ukończeniu gimnazjum – spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej, albo przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Czy uczeń po ZSZ, aby uzyskać dyplom technika musi uczęszczać do liceum ogólnokształcącego i na kwalifikacyjne kursy zawodowe równocześnie?

Nie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika może uzyskać osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, który zamierza ubiegać się o dyplom technika, powinien zatem uzyskać:

1)    świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie – poprzez zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie tych kwalifikacji,

2)    wykształcenie średnie – poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub zdanie egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Czy osoba, która chce uzyskać (po przerwie) drugą kwalifikację i tytuł technika, musi zdać maturę?

Nie. Możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika nie jest uzależniona od zdania egzaminu maturalnego. Warunkiem uzyskania tego dyplomu jest uzyskanie świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz wykształcenia średniego.

Czy uczeń, który nie potwierdzi (nie zda egzaminu) z pierwszej kwalifikacji, może przystąpić do egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji?

Tak. Każdą z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie potwierdza się odrębnie. W przypadku zawodów dwu – lub trójkwalifikacyjnych kolejność potwierdzania poszczególnych kwalifikacji jest dowolna.