Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:

1. Administratorem danych osobowych jest:
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
Europejskie Liceum IT we Wrocławiu
Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu
Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu
Europejskie Studium Policealne we Wrocławiu
Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych we Wrocławiu

 1. Ślężna 2/24, 53-302 Wrocław
 2. Sienkiewicza 6a, 50-335 Wrocław
 3. Kruszwicka 8a, 53-652 Wrocław

zwane w dalszej części SZKOŁAMI EUROPEJSKIMI

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • Zgodnym z wymaganiami prawa oświatowego, w zakresie działalności:
  • Dydaktycznej;
  • Wychowawczej;
  • Opiekuńczej.

3. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać:

 • Dane osobowe uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie przepisów prawa oświatowego, aktów wykonawczych do tych przepisów, innych aktów prawnych oraz w niektórych przypadkach na podstawie zgody.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobytu ucznia w szkole i przechowywane do czasu wymaganego kategorią archiwalną dokumentacji ustaloną w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.

7. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.

8. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Ratajewska, e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com, tel. 783 479 791.