Klauzula informacyjna przy rekrutacji do

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
Europejskie Liceum IT we Wrocławiu
Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu
Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu
Europejskie Studium Policealne we Wrocławiu
Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych we Wrocławiu

 1. Ślężna 2/24, 53-302 Wrocław
 2. Sienkiewicza 6a, 50-335 Wrocław
 3. Kruszwicka 8a, 53-652 Wrocław

zwane w dalszej części SZKOŁAMI EUROPEJSKIMI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych są SZKOŁY EUROPEJSKIE
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Natalia Ratajewska,
  e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do SZKÓŁ EUROPEJSKICH na podstawie:
 4. a) 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.),
 5. b) 9 ust. 2 lit. h RODO.
 6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 7. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
 8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.