Z dniem 25 maja 2018 zmieniają się przepisy  dotyczące ochrony danych osobowych. Wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

W celu zwiększenia kontroli  bezprawnego pobierania danych osobowych jako Administrator danych osobowych wypełniając obowiązek określony w art.12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy poniżej  informację .

INFORMACJA
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
Europejskie Liceum IT we Wrocławiu
Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu
Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu
Europejskie Studium Policealne we Wrocławiu
Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych we Wrocławiu

 1. Ślężna 2/24, 53-302 Wrocław
 2. Sienkiewicza 6a, 50-335 Wrocław
 3. Kruszwicka 8a, 53-652 Wrocław

zwane w dalszej części SZKOŁAMI EUROPEJSKIMI

–klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia 25 maja 2018 roku

Administrator danych: SZKOŁY EUROPEJSKIE reprezentowane przez Dyrektora zgodnie z wymogami przywołanego wyżej Rozporządzenia informuje:

 • Administratorem danych osobowych są SZKOŁY EUROPEJSKIE, ul. Ślężna 2/24, 53-302 Wrocław, ul. Sienkiewicza 6a, 50-335 Wrocław, ul. Kruszwicka 8a 53-652 Wrocław reprezentowany przez Dyrektora.
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Ratajewska pod numerem telefonu każdorazowo zgłoszenie powinno być potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com

Z Inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

-telefonicznie 783479791

- przez e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com

 • Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa w zakresie prowadzonych przez ośrodek postępowań, mających na celu realizację zadań ustawowych;
 • Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu SZKÓŁ EUROPEJSKICH oraz organy administracji publicznej właściwe do współpracy;
 • Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych;
 • Każdemu podmiotowi (klientowi), który udostępnia swoje dane osobowe przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu Administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego Administratora. Jednakże wykonane zostanie to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

 • Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres mailowy.
 • Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ze SZKOŁAMI EUROPEJSKIMI oraz prowadzenia postępowań.
 • Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez SZKOŁY EUROPEJSKIE.