Regulamin konkursu na emblemat graficznyI. ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoły Europejskie we Wrocławiu, ul. Kruszwicka 8A.

 

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (emblematu), który  będzie zamieszczony na szkolnych mundurach oraz na koszulkach  reprezentacyjnych Szkół Europejskich.
 2. Logo wykorzystywane będzie również w ogłoszeniach, plakatach, prezentacjach multimedialnych,  nośnikach  elektronicznych i w Internecie. Wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, itp.
 3. Konkurs ma na celu także zaangażowanie jak największej ilości młodzieży Szkół Europejskich, rozwijanie ich kreatywności i uzdolnień plastycznych.
 4. Konkurs trwa od 23.09.2015r do 09.10.2015r.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Szkół Europejskich we Wrocławiu.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu wyłącznie indywidualnie.
 3. Prace konkursowe należy zgłaszać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik konkursu jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkół Europejskich.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 

IV. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

 1. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 2. Do pracy należy dołączyć jej zapis w formie elektronicznej wykonany w pliku graficznym (np.: jpg) w rozdzielczości minimum 300dpi.

W przypadku pracy wykonanej techniką komputerową należy dołączyć jej wydruk.

 1. Emblemat  ma być wykonany jako znak graficzny identyfikujący szkołę, który będzie zawierał logo Szkół Europejskich
 2. W emblemacie musi też zawierać się nazwa szkoły w pełnym brzmieniu: Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu. Emblemat powinien mieć rozmiar średnio 10 cm i w tej wielkości powinna być czytelna nazwa szkoły.
 3. Pracę wraz z jej zapisem elektronicznym należy składać w estetycznej formie w kopercie oznaczonej hasłem „Konkurs na emblemat  graficzny w Szkołach Europejskich”, w której uczestnik podaje: Imię i nazwisko, nazwę szkoły i klasę.

 

 VMIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace należy składać w dni robocze do dnia 09.10.2015r  w sekretariacie Szkół Europejskich we Wrocławiu, przy ul. Sienkiewicza 6a, godzinach 7:30 – 15:30.
 2. Prace nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.

 

VI. KRYTERIA OCENY PRAC

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. Zgodność z tematyką
 2. Oryginalność pomysłu
 3. Użyteczność
 4. Estetyka wykonania

 

VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

 1. Oceny prac dokona powołana  przez Komisję Konkursową w składzie:
 2. Wyłoniona zostanie jedna praca, która stanie się symbolem graficznym (emblematem).

 

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na dzień 09.10.2015 r.

2. Nagrody!

3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa.