Zasady rekrutacji kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu
Wrocław, 8.03.2019 r.
Zasady rekrutacji kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020
Dotyczy szkół:
Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (ELSM)
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (LSM)
Europejskie Liceum IT we Wrocławiu (ELIT)
Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu (ETM)
Europejska Szkoła Branżowa I Stopnia we Wrocławiu (ESB)
Rekrutacja odbywa się w następujących lokalizacjach:
Szkoły Europejskie, ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00
Klasy: trener  personalny, prawnicza, programistów, testerów oprogramowania, projektantów stron www., technika informatyka, technika usług fryzjerskich, szkoła branżowa
Szkoły Europejskie ul. Ślężna 2-24, Wrocław, tel. 507 958 892
Klasy: wojskowa, policyjna, strażacka, ratowników medycznych
 
§1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Do Szkół Europejskich (SE) we Wrocławiu przyjmowani są uczniowie którzy ukończyli:
 • trzyletnie gimnazjum i zdali egzamin gimnazjalny
Absolwenci dotychczasowego gimnazjum biorą udział w rekrutacji do dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.
 • ośmioletnią szkołę podstawową i zdali egzamin ósmoklasisty
Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej biorą udział w rekrutacji do czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.
 1. Rekrutacja organizowana jest przez dyrektora Szkoły.
 2. Przyjmowanie podań prowadzone jest przez sekretariat Szkoły w godzinach pracy sekretariatu. Podania można składać osobiście, drogą mailową, przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej http://szkolyeuropejskie.pl/rekrutacja/
 3. Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (szkoła publiczna) bierze również udział rekrutacji miejskiej na zasadach w niej określonych https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action
 
§2
 1. Przyjmowanie kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu odbywa się w terminach zgodnie z harmonogramem.
 2. Przy przyjęciu kandydata do klasy pierwszej po dotychczasowym gimnazjum brane są pod uwagę:
 • oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (nie dotyczy ESB),
 • wynik egzaminu gimnazjalnego (nie dotyczy ESB),
 • udokumentowane osiągnięcia oraz sukcesy w działalności naukowej, sportowej, społecznej, charytatywnej lub kulturalnej
 1. Przy przyjęciu kandydata do klasy pierwszej po ośmioletniej szkole podstawowej brane są pod uwagę:
 • oceny na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (nie dotyczy ESB),
 • wynik egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy ESB),
 • udokumentowane osiągnięcia oraz sukcesy w działalności naukowej, sportowej, społecznej, charytatywnej lub kulturalnej
 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu uczniów do SE podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
 
§3
 1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
 2. wypełnione podanie o przyjęcie do SE (dostępne na stronie Szkoły http://szkolyeuropejskie.pl/rekrutacja/ lub w sekretariacie Szkoły),
 3. oryginał (w szkole I wyboru) lub odpis (szkoła II i III wyboru) świadectwa ukończenia szkoły,
 4. oryginał (w szkole I wyboru) lub odpis (szkoła II i III wyboru) zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub ośmioletniej szkoły podstawowej
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (ELSM, LSM, ELIT),
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę (ETM, ESB),
 7. 2 zdjęcia.
 8. Termin składania dokumentów określony jest w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny.
 
§4
 
 1. Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu do Szkoły kandydata na podstawie:
  • ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
  • wyniku zewnętrznie ocenianego przez OKE egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
  • innych udokumentowanych osiągnięć oraz sukcesów w działalności naukowej, sportowej, społecznej, charytatywnej lub kulturalnej.
 1. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani w pierwszym naborze, mogą zostać przyjęci w naborze uzupełniającym, w miarę wolnych miejsc na podstawie:
  • wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
  • ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
  • wyniku zewnętrznie ocenianego przez OKE egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
  • innych udokumentowanych osiągnięć oraz sukcesów w działalności naukowej, społecznej, charytatywnej lub kulturalnej.
 1. Potwierdzenie przez ucznia woli przyjęcia do Szkół Europejskich odbywa się przez:
 2. podpisanie przez rodzica bądź opiekuna prawnego ucznia podania o przyjęcie do szkoły,
 3. dostarczenie do sekretariatu:
  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminy ósmoklasisty
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (ELSM, LSM, ELIT),
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w  określonym zawodzie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę (ETM, ESB),
  • 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie,
  • karty zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły.
 1. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Szkół Europejskich odbędzie się w lipcu dla pierwszego naboru i w sierpniu dla naboru uzupełniającego (szczegółowy termin określony jest w harmonogramie rekrutacji).
 2. W przypadku nieuruchomienia danej klasy/zawodu z powodu małej liczby chętnych, szkoła dopuszcza możliwość przepisania ucznia do innej klasy/zawodu, (po konsultacji z uczniem rodzicem/opiekunem prawnym), z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym regulaminie.
   
§5
Harmonogram rekrutacji kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020  
Data Zdarzenie
Nabór I
                    do 21.06.2019 r. Składanie podań o przyjęcie do Szkół Europejskich (elektronicznie, drogą mailowa biuro@szkolyeurpejskie.pl lub osobiście)   Rekrutacja odbywa się w następujących lokalizacjach: Szkoły Europejskie, ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00 Klasy: trener  personalny, prawnicza, programistów, testerów oprogramowania, projektantów stron www., technika informatyka, technika usług fryzjerskich, szkoła branżowa   Szkoły Europejskie ul. Ślężna 2-24, Wrocław, tel. 507 958 829 Klasy: wojskowa, policyjna, strażacka, ratowników medycznych
21.06.2019 r.  7.30-17.00 22.06.2019 r. 10.00-14.00 24.06.2019 r. - 28.06.2019 r. 7.30-15.30 (w godzinach pracy sekretariatu)   Składanie dokumentów w punkcie rekrutacyjnym SE: - podanie - świadectwo ukończenia szkoły w oryginale, - zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych (ELSM, LSM, ELIT) - 2 zdjęcia.
08.07.2019 r. Wstępne podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły na tablicy ogłoszeń
do 15.07.2019 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o przyjęcie do szkoły
16.07.2019 r. Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły na tablicy ogłoszeń
16.07.2019 r. - 18.07.2019 Wydanie przez szkołę prowadzącej kształcenie zawodowe (ETM, ESB) skierowania na badania lekarskie dla uczniów, którzy dokonali wyboru kształcenia w zawodzie
16.07.2019 r. - 24.07.2019 Niezwłoczne, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych, składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został przyjęty.  
do 25.07.2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń
do 26.07.2019 r Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.  
Nabór uzupełniający
26.07.2019 r. Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły/klasy dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze. Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: www.szkolyeuropejskie.pl i tablicy ogłoszeń SE.
do 5.08.2019 r. (w godzinach pracy sekretariatu) Składanie podań i dokumentów do szkół/klas w naborze uzupełniającym.
12.08.2019 r. Wstępne podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
do 20.08.2019 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o przyjęcie do szkoły
21.08.2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
21.08.2019 do 23.08.2019 r. Wydanie przez szkołę prowadzącej kształcenie zawodowe (ETM, ESB) skierowania na badania lekarskie dla uczniów, którzy dokonali wyboru kształcenia w zawodzie
21.08.2019 - 29.08.2019 r. (w godzinach pracy sekretariatu) Niezwłoczne, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym, składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został przyjęty.
30.08.2019 r.   Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń
31.08.2019 r. Zakończenie rekrutacji.
     
§6
Kryteria przyjęcia  
  I. Kryteria podstawowe dla dotychczasowego gimnazjum
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum
2. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Kryterium stosowane w przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria podstawowe niż liczba miejsc Wartość punktowa
1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego: max. 100 pkt
a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
· j. polskiego, 20 pkt (100%x 0,2)
· historii i wiedzy o społeczeństwie 20 pkt (100% x 0,2)
· matematyki 20 pkt (100%x0,2)
· przedmiotów przyrodniczych 20 pkt (100%x0,2)
· języka obcego na poziomie podstawowym 20 pkt (100%x0,2)
b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu
2. Punkty za świadectwo max. 100 pkt
Oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć (II. Kryteria szczegółowe) otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum:
· ocena: celujący 18 pkt
· ocena: bardzo dobry 17 pkt
· ocena: dobry 14 pkt
· ocena: dostateczny 8 pkt
· ocena: dopuszczający 2 pkt
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
szczególne osiągnięcia - zgodnie z rozporządzeniem MEN Dz.U.2017.586 z dnia 20.03.2017 18 pkt
      Kryteria przyjęcia  
  I. Kryteria podstawowe dla ośmioletniej szkoły podstawowej
1. Świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
2. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Kryterium stosowane w przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria podstawowe niż liczba miejsc Wartość punktowa
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty: max. 100 pkt
a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
· języka polskiego, 35 pkt (100%x 0,35)
· matematyki 35 pkt (100% x 0,35)
· języka obcego nowożytnego 30 pkt (100%x0,30)
b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu
Punkty za świadectwo max. 100 pkt
2. Oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć (II. Kryteria szczegółowe) otrzymane na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
· ocena: celujący 18 pkt
· ocena: bardzo dobry 17 pkt
· ocena: dobry 14 pkt
· ocena: dostateczny 8 pkt
· ocena: dopuszczający 2 pkt
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
szczególne osiągnięcia - zgodnie z rozporządzeniem MEN Dz.U.2017.610 z dnia 21.03.2017 18 pkt
     
II. Kryteria szczegółowe
Przedmioty punktowane w poszczególnych klasach z obowiązkowych zajęć otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły: 
ELSM LSM Europejskie/ Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
klasa wojskowa, policyjna, trenerów personalnych, ratowników medycznych, strażacka:
język polski
matematyka
język angielski
wychowanie fizyczne
klasa prawnicza:
język polski
matematyka
język angielski
  wiedza o społeczeństwie
ELIT Europejskie Liceum IT we Wrocławiu
klasa projektantów stron internetowych, programistów, testerów oprogramowania:
język polski
matematyka
język angielski
informatyka
ETM Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu
technik usług fryzjerskich:
język polski
matematyka
język angielski
biologia
technik informatyk:
język polski
matematyka
język angielski
informatyka
ESB Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu
klasa wielozawodowa:
średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym, ośmioletniej szkoły podstawowej
 
§7
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klas programowo wyższych składa w sekretariacie:
 2. podpisane przez rodzica bądź opiekuna prawnego ucznia podanie o przyjęcie do szkoły,
 3. dostarcza do sekretariatu:
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
  • oryginał świadectwa ukończenia poprzedniej klasy,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (ELSM, LSM, ELIT),
  • zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w  określonym zawodzie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę (ETM, ESB),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
  • kartę zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły.
 1. W przypadku przenosin z innej szkoły w trakcie roku szkolnego do wyżej wymienionych dokumentów uczeń dołącza:
 2. zaświadczenie o przedmiotach ujętych w szkolnym programie nauczania, a realizowanych przez ucznia w szkole, do której uczęszczał,
 3. zaświadczenie o wyniku klasyfikacji na I semestr w danym roku szkolnym,
 4. zaświadczenie o ocenach cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów w szkole, do której dotychczas uczęszczał.
 5. Przyjęcie uczniów do klas programowo wyższych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia…)
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do SE podejmuje Dyrektor Szkoły.
 
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszymi Zasadami Rekrutacji rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna.
 2. Niniejsze Zasady Rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkolyeuropejskie.pl oraz w  sekretariacie Szkoły.
 3. Niniejsze Zasady Rekrutacji mogą zostać zmienione w trakcie trwania rekrutacji z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych.
 4. Regulamin obowiązuje od 8.03.2019 roku.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA W REKRUTACJI:

 

EUROPEJSKIE LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH/ LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej - oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty - podanie o przyjęcie do szkoły, - 2 fotografie, - Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w Europejskim/Liceum Służb Mundurowych.

EUROPEJSKA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej - oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty - podanie o przyjęcie do szkoły, - 2 fotografie, Skierowanie na badania o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kształcenia w zawodzie wydaje szkoła po złożeniu kompletu dokumentów.

EUROPEJSKIE TECHNIKUM MENEDŻERSKIE

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej - oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty - podanie o przyjęcie do szkoły, - 2 fotografie, Skierowanie na badania o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kształcenia w zawodzie wydaje szkoła po złożeniu kompletu dokumentów.  

EUROPEJSKIE STUDIUM POLICEALNE

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagane jest świadectwo maturalne), - podanie o przyjęcie do szkoły, - kserokopia dowodu osobistego, - 2 fotografie. Skierowanie na badania o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kształcenia w zawodzie wydaje szkoła po złożeniu kompletu dokumentów.W zorganizowaniu praktyk pomaga szkoła.

EUROPEJSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej albo szkoły podstawowej (w przypadku osób, które ukończyły szkołę przed 01.09.1999), - podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły lub online), - kserokopia dowodu osobistego, - 2 fotografie.