DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA W REKRUTACJI BĘDĄ PRZYJMOWANE W DNIACH:

23.06.2017 w godz. 7.30-17.00

24.06.2017 w godz. 10.00-14.00

26.06.2017 - 30.06.2017 w godzinach działania sekretariatu szkolnego 8.00-16.00

Zasady Rekrutacji

Nauka w Szkołach Europejskich rozpoczyna się we wrześniu (w przypadku szkół dziennych dla młodzieży i zaocznych dla dorosłych)  lub lutym (w przypadku szkół zaocznych dla dorosłych).  Umożliwiamy zapisy na kolejne semestry, honorując naukę rozpoczętą w innej szkole.

W Szkołach Europejskich:
- przy zapisie gwarantujemy minimum formalności,
- doradzamy przy wyborze szkoły oraz kierunków kształcenia,
- umożliwiamy zapisy w trakcie roku szkolnego,
- przyjmujemy według zasad rekrutacji.


Jeżeli zdecydowałeś się na konkretną szkołę i kierunek kształcenia zarezerwuj swoje miejsce i wypełnij kwestionariusz osobowy online  lub złóż osobiście bądź listownie wypełnione podanie dostępne w zakładce podania o przyjęcie do szkoły.

Szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji są opisane w poszczególnych typach szkół.

Zasady rekrutacji kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu w roku szkolnym 2017/2018

 

Dotyczy szkół:

Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (ELSM)

Europejskie Liceum IT we Wrocławiu (ELIT)

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu (ETM)

Europejska Szkoła Branżowa I Stopnia we Wrocławiu (ESB)


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do Szkół Europejskich (SE) we Wrocławiu przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli trzyletnie gimnazjum i zdali egzamin gimnazjalny.
 2. Rekrutacja organizowana jest przez dyrektora Szkoły.
 3. Przyjmowanie podań prowadzone jest przez sekretariat Szkoły w godzinach pracy sekretariatu. Podania można składać osobiście, drogą mailową, przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej http://szkolyeuropejskie.pl/rekrutacja/

§ 2

 1. Przyjmowanie kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu odbywa się w terminach zgodnie z harmonogramem.
 2. Przy przyjęciu kandydata do klasy pierwszej brane są pod uwagę:

a)    oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (nie dotyczy ESB),

b)   wynik egzaminu gimnazjalnego (nie dotyczy ESB),

c)    ocena zachowania,

d)   laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności.

3. Ostateczną decyzję o przyjęciu uczniów do SE podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

§ 3

 1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

a)    wypełnione podanie o przyjęcie do SE (dostępne na stronie Szkoły http://szkolyeuropejskie.pl/rekrutacja/ lub w sekretariacie Szkoły),

b)   oryginał (w szkole I wyboru) lub odpis (szkoła II i III wyboru) świadectwa ukończenia gimnazjum,

c)    oryginał (w szkole I wyboru) lub odpis (szkoła II i III wyboru) zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

d)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (ELSM, ELIT),

e)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę (ETM, ESB),

f)     2 zdjęcia.

2. Termin składania dokumentów określony jest w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny.

§ 4

 1. Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu do Szkoły kandydata na podstawie:
 • ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • wyniku zewnętrznie ocenianego przez OKE egzaminu gimnazjalnego,
 • oceny zachowania,
 • innych udokumentowanych osiągnięć oraz sukcesów w działalności naukowej, społecznej, charytatywnej lub kulturalnej.

2. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani w pierwszym naborze, mogą zostać przyjęci w naborze uzupełniającym, w miarę wolnych miejsc na podstawie:

 • wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
 • ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oceny zachowania,
 • wyniku zewnętrznie ocenianego przez OKE egzaminu gimnazjalnego,
 • innych udokumentowanych osiągnięć oraz sukcesów w działalności naukowej, sportowej, społecznej, charytatywnej lub kulturalnej.

3. Potwierdzenie przez ucznia woli przyjęcia do Szkół Europejskich odbywa się przez:

a)        podpisanie przez rodzica bądź opiekuna prawnego ucznia podania o przyjęcie do szkoły,

b)        dostarczenie do sekretariatu:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (ELSM, ELIT),
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w  określonym zawodzie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę (ETM, ESB),
 • 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie,
 •  karty zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły.

4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Szkół Europejskich odbędzie się w lipcu dla pierwszego naboru i w sierpniu dla naboru uzupełniającego (szczegółowy termin określony jest w harmonogramie rekrutacji).

5. W przypadku nieuruchomienia danej klasy/zawodu z powodu małej liczby chętnych, szkoła dopuszcza możliwość przepisania ucznia do innej klasy/zawodu, (po konsultacji z uczniem rodzicem/ opiekunem prawnym) z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym regulaminie.  

§ 5

Harmonogram rekrutacji kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu

w roku szkolnym 2017/2018

 

Data

Zdarzenie

Nabór I

06.04. do 22.06.2017 r.

Składanie podań o przyjęcie do Szkół Europejskich (elektronicznie, drogą mailowa biuro@szkolyeuropejskie.pl lub osobiście)

 23.06.2017 r.  7.30-17.00

24.06.2017 r. 10.00-14.00

26.06.2017 r. - 30.06.2017 r.

8.00-16.00 (w godzinach pracy sekretariatu)

 Składanie dokumentów w punkcie rekrutacyjnym SE, ul. Sienkiewicza 6a:

- podanie

- świadectwo ukończenia gimnazjum w oryginale,

- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- zaświadczenie lekarskie braku przeciwskazań zdrowotnych (ELSM, ELIT)

- 2 zdjęcia.

05.07.2017 r.

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych na stronie internetowej www.szkolyeuropejskie.pl i na tablicy ogłoszeń SE.

do 14.07.2017 r.

Niezwłoczne, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych, składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został przyjęty. 

do 24.07.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na stronie internetowej www.szkolyeuropejskie.pl i na tablicy ogłoszeń SE.

Nabór uzupełniający

24.07.2017 r.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły/klasy dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze. Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: www.szkolyeuropejskie.pl i tablicy ogłoszeń SE.

do 01.08.2017 r. 

 (w godzinach pracy sekretariatu)

Składanie podań i dokumentów do szkół/klas w naborze uzupełniającym.

do 4.08.2017 r.

Dodatkowe postępowania kwalifikacyjne do klas, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

05.08.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 10.08.2017 r.

Niezwłoczne, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym, składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został przyjęty. 

do 21.08.2017 r.

 (w godzinach pracy sekretariatu)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Dotyczy Europejskiego Technikum Menedżerskiego i Europejskiej Szkoły Branżowej

31.08.2017 r.

Zakończenie rekrutacji.

 

 § 6

 Kryteria przyjęcia

 


I. Kryteria podstawowe

 

1.

Świadectwo ukończenia gimnazjum.

 

2.

W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Kryterium stosowane w przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria podstawowe niż liczba miejsc

Wartość punktowa

 

1.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

max. 100 pkt

 

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

 

 

· j. polskiego,

20 pkt (100%x 0,2)

 

· historii i wiedzy o społeczeństwie

20 pkt (100% x 0,2)

 

· matematyki

20 pkt (100%x0,2)

 

· przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii

20 pkt (100%x0,2)

 

· języka obcego na poziomie podstawowym

20 pkt (100%x0,2)

 

b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu

 

2.

Oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć

(II. Kryteria szczegółowe) otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max. 72 pkt

 

· ocena: celujący

18 pkt

 

· ocena: bardzo dobry

17 pkt

 

· ocena: dobry

14 pkt

 

· ocena: dostateczny

8 pkt

 

· ocena: dopuszczający

2 pkt

 

3.

Ocena zachowania

max. 20 pkt

 

wzorowe

20 pkt

 

bardzo dobre

16 pkt

 

dobre

12 pkt

 

poprawne

8 pkt

 

     
   

 

4.

Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max. 14 pkt

 

Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem.

7 pkt

 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2 pkt

 

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, itp.

5 pkt

 

Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności.

 

1.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.)

 

2.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125 z późn. zm.) posiadający także wymagane zaświadczenie lekarskie.

 

3.

Wykaz konkursów, których laureaci lub finaliści przyjmowani są w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej zawiera Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

II. Kryteria szczegółowe

 

Przedmioty punktowane w poszczególnych klasach z obowiązkowych zajęć otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

ELSM

Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

klasa wojskowa, policyjna, trenerów personalnych, ratowników medycznych:  

język polski

matematyka

język angielski

wychowanie fizyczne

klasa prawnicza, media cyfrowe:

język polski

matematyka

język angielski

  wiedza o społeczeństwie

ELIT

Europejskie Liceum IT we Wrocławiu

klasa projektantów stron internetowych, programistów, testerów oprogramowania:  

język polski

matematyka

język angielski

informatyka

ETM

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu

technik usług fryzjerskich, technik przemysłu mody:

język polski

matematyka

język angielski

biologia

technik informatyk:

język polski

matematyka

język angielski

informatyka

ESB

Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu

klasa wielozawodowa:  

średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym

     

 

§ 7

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klas  programowo wyższych składa w sekretariacie:

a)        podpisane przez rodzica bądź opiekuna prawnego ucznia podanie o przyjęcie do szkoły,

b)        dostarcza do sekretariatu:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • oryginał świadectwa ukończenia  poprzedniej klasy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (ELSM, ELIT),
 • zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w  określonym zawodzie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę (ETM, ESB),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
 • kartę zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły.

 

2. W przypadku przenosin z innej szkoły w trakcie roku szkolnego do wyżej wymienionych dokumentów uczeń dołącza:

a)      zaświadczenie o przedmiotach ujętych w szkolnym programie nauczania, a realizowanych przez ucznia w szkole, do której uczęszczał,

b)   zaświadczenie o wyniku klasyfikacji na I semestr w danym roku szkolnym,

c)    zaświadczenie o ocenach cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów w szkole, do której dotychczas uczęszczał.

3. Przyjęcie uczniów do klas programowo wyższych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia…)

4.  Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do SE podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszymi Zasadami Rekrutacji rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna.
 2. Niniejsze Zasady Rekrutacji dostępne są na stronie internetowej www.szkolyeuropejskie.pl oraz w  sekretariacie Szkoły.
 3. Niniejsze Zasady Rekrutacji mogą zostać zmienione w trakcie trwania rekrutacji z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych.
 4. Regulamin obowiązuje od 22.03.2017 roku.

 

 

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA W REKRUTACJI:

 

EUROPEJSKIE LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- 2 fotografie,

- Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w Europejskim Liceum Służb Mundurowych. 

 

EUROPEJSKA SZKOŁA ZAWODOWA

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- 2 fotografie,

Skierowanie na badania o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kształcenia w zawodzie wydaje szkoła po złożeniu kompletu dokumentów.

 

EUROPEJSKIE TECHNIKUM MENEDŻERSKIE

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- 2 fotografie,

Skierowanie na badania o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kształcenia w zawodzie wydaje szkoła po złożeniu kompletu dokumentów.

 

EUROPEJSKIE STUDIUM POLICEALNE

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagane jest świadectwo maturalne),

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- kserokopia dowodu osobistego,

- 2 fotografie.

Skierowanie na badania o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kształcenia w zawodzie wydaje szkoła po złożeniu kompletu dokumentów.W zorganizowaniu praktyk pomaga szkoła.

 

EUROPEJSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej albo szkoły podstawowej (w przypadku osób, które ukończyły szkołę przed 01.09.1999),

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły lub online),

- kserokopia dowodu osobistego,

- 2 fotografie.