UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!
W szkołach zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do:
Liceum Służb Mundurowych, (ul. Łąkowa i Sienkiewicza)
Europejskiego Technikum Menedżerskiego, (ul. Sienkiewicza)
Europejskiej Szkoły Branżowej I stopnia we Wrocławiu (ul. Sienkiewicza)
Wyniki można sprawdzić po zalogowaniu się do systemu rekrutacji.
BARDZO WAŻNE!
Do 29.07.2022 r. prosimy o przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty! Doniesienie oryginałów stanowi potwierdzenie woli przyjęcia do wybranej szkoły.

 

 

W roku szkolnym 2022/2023:

Przyjmujemy wnioski absolwentów po ośmioletniej Szkole Podstawowej do Szkół Europejskich

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH: klasa straży granicznej (nowość)

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH: klasa wojskowa, policyjna, ratowników medycznych, strażacka, straży granicznej (nowość)

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH: klasa humanistyczna (nowość)

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH: klasa ekologiczna (nowość)

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH: klasa prawnicza, trenerów personalnych 

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH  we Wrocławiu: klasa programistów 

EUROPEJSKIE TECHNIKUM MENEDŻERSKIE: technik usług fryzjerskich

 

EUROPEJSKA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA WE WROCŁAWIU

Dołącz do NAS!

 

Zasady rekrutacji kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu

w roku szkolnym 2022/2023

 

Dotyczy szkół:

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (LSM) szkoła publiczna

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu (ETM) szkoła niepubliczna

Europejska Szkoła Branżowa I Stopnia we Wrocławiu (ESB) szkoła niepubliczna

 

Rekrutacja odbywa się w następujących lokalizacjach:

(LSM, ETM, ESB) ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

(LSM) szkoła publiczna:

klasy: trener  personalny, prawnicza, programistów, ekologiczna, humanistyczna;

klasy przygotowawcze (dla uczniów przybywających z zagranicy).

 

(ETM, ESB) szkoła niepubliczna:

technik usług fryzjerskich, szkoła branżowa

 

(LSM) szkoła publiczna:  ul. Łąkowa 8, Wrocław, tel. 507 958 892

Klasy: wojskowa, policyjna, strażacka, ratowników medycznych, straży granicznej; klasy przygotowawcze (dla uczniów przybywających z zagranicy)

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do Szkół Europejskich (SE) we Wrocławiu przyjmowani są uczniowie którzy ukończyli:
 • ośmioletnią szkołę podstawową i zdali egzamin ósmoklasisty

Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej biorą udział w rekrutacji do czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

2. Rekrutacja organizowana jest przez Dyrektora Szkoły. Kandydaci do Szkoły:

 • Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (LSM)

biorą udział w rekrutacji miejskiej na zasadach w niej określonych.

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action

 1. Rekrutacja organizowana jest przez Dyrektora Szkoły. Kandydaci do Szkół:
 • Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu (ETM)
 • Europejska Szkoła Branżowa I Stopnia we Wrocławiu (ESB)

składają podania w sekretariatach Szkoły w godzinach pracy sekretariatu. Podania można składać osobiście, drogą mailową, przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej http://szkolyeuropejskie.pl/rekrutacja/

§2

 1. Przyjmowanie kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu odbywa się w terminach zgodnie z harmonogramem.
 2. Przy przyjęciu kandydata do klasy pierwszej po ośmioletniej szkole podstawowej brane są pod uwagę:
 3. oceny na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (nie dotyczy ESB),
 4. wynik egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy ESB),
 5. udokumentowane osiągnięcia oraz sukcesy w działalności naukowej, sportowej, społecznej, charytatywnej lub kulturalnej
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu uczniów do SE podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

§3

 1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
 2. LSM: Podanie składane w systemie rekrutacji miejskiej;
 3. ETM, ESB: Podanie o przyjęcie do szkoły , dostępne na stronie Szkoły

http://szkolyeuropejskie.pl/rekrutacja/ lub w sekretariacie Szkoły – druk własny szkoły,

 1. oryginał (w szkole I wyboru) lub odpis (szkoła II i III wyboru) świadectwa ukończenia szkoły,
 2. oryginał (w szkole I wyboru) lub odpis (szkoła II i III wyboru) zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (LSM),
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę (ETM, ESB),
 5. 2 zdjęcia.
 6. Termin składania dokumentów określony jest w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny.

§4

 1. Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu do Szkoły kandydata na podstawie:
 • ocen ze świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
 • wyniku zewnętrznie ocenianego przez OKE egzaminu ósmoklasisty
 • innych udokumentowanych osiągnięć oraz sukcesów w działalności naukowej, sportowej, społecznej, charytatywnej lub kulturalnej.
 1. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani w pierwszym naborze, mogą zostać przyjęci w naborze uzupełniającym, w miarę wolnych miejsc na podstawie:
 • wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
 • ocen ze świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
 • wyniku zewnętrznie ocenianego przez OKE egzaminu ósmoklasisty
 • innych udokumentowanych osiągnięć oraz sukcesów w działalności naukowej, społecznej, charytatywnej lub kulturalnej.
 1. Potwierdzenie przez ucznia woli przyjęcia do Szkół Europejskich odbywa się przez:
 2. podpisanie przez rodzica bądź opiekuna prawnego ucznia podania o przyjęcie do szkoły,
 3. dostarczenie do sekretariatu:
 • oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminy ósmoklasisty
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (LSM),
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w  określonym zawodzie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę (ETM, ESB),
 • 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie,
 • karty zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły.
 1. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Szkół Europejskich odbędzie się zgodnie z harmonogramem (szczegółowy termin określony jest w harmonogramie rekrutacji).
 2. W przypadku nieuruchomienia danej klasy/zawodu z powodu małej liczby chętnych, szkoła dopuszcza możliwość przepisania ucznia do innej klasy/zawodu, (po konsultacji z uczniem rodzicem/opiekunem prawnym), z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym regulaminie.

§5

Harmonogram rekrutacji kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu

w roku szkolnym 2022/2023

 

Data Zdarzenie
Nabór I
od 16.05.2022 r.

do 20.06.2022 r.

 

LSM: Składane podań/wniosku w systemie rekrutacji miejskiej  lub

ETM, ESB: Składanie podań o przyjęcie do Szkół Europejskich (elektronicznie, drogą mailowa biuro@szkolyeurpejskie.pl lub osobiście)

 

Rekrutacja odbywa się w następujących lokalizacjach:

Szkoły Europejskie, ul. Sienkiewicza 6a, Wrocław, tel. 575 76 87 00

Klasy: trener  personalny, prawnicza, programistów, ekologiczna, humanistyczna, technik usług fryzjerskich, szkoła branżowa;

klasa przygotowawcza

 

Szkoły Europejskie, ul. Łąkowa 8, Wrocław, tel. 507 958 892

Klasy: wojskowa, policyjna, strażacka, ratowników medycznych, straży granicznej.

Klasa przygotowawcza

 

Termin na złożenie wniosku i podań przyjęcia do szkoły.  

od 24.06.2022 r.

do 13.07.2022 r.

do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje;

 

Składanie dokumentów w punkcie rekrutacyjnym SE:

- podanie

- świadectwo ukończenia szkoły w oryginale,

- zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych (LSM)

- 2 zdjęcia.

 

Termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

do 13.07.2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 20.07.2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
21.07.2022 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 16.05. do 25.07.2022 r.  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
od 22.07.  do 29.07.2022 r.

do godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
01.08.2022 r.
- do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
01.08.2022 r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
do 02.08.2022 r. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
do 04.08.2022 r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Termin w postępowaniu uzupełniającym
od 02.08. do 04.08.2022 r.

do godz. 15.00 

 

Termin na złożenie wniosku i podań przyjęcia do szkoły.  

 

Termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany wniosku z uwagi na zmianę szkół.

do 04.08.2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 12.08.2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
16.08.2022 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 02.08. do 16.08.2022 r.  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
od 17.08.  do 22.08.2022 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
23.08.2022r.
- do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
23.08.2022 r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
Do 24.08.2022 r. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
do 26.08.2022 r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
31.08.2022 r. Zakończenie rekrutacji.

§6

Kryteria przyjęcia

 

 

I. Kryteria podstawowe dla ośmioletniej szkoły podstawowej

1. Świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
2. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Kryterium stosowane w przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria podstawowe niż liczba miejsc Wartość punktowa
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty: max. 100 pkt
a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
· języka polskiego, 35 pkt (100%x 0,35)
· matematyki 35 pkt (100% x 0,35)
· języka obcego nowożytnego 30 pkt (100%x0,30)
b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu
Punkty za świadectwo max. 100 pkt
2. Oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć

(II. Kryteria szczegółowe) otrzymane na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej

· ocena: celujący 18 pkt
· ocena: bardzo dobry 17 pkt
· ocena: dobry 14 pkt
· ocena: dostateczny 8 pkt
· ocena: dopuszczający 2 pkt
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
szczególne osiągnięcia - zgodnie z rozporządzeniem MEN 18 pkt

II. Kryteria szczegółowe

§7

Klasy przygotowawcze

 1. W roku 2022/2023  w Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu tworzy się oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy.
 2. Do klas przygotowawczych można zapisać dzieci i młodzież w wieku od 15 do 19 lat, podejmujące po raz pierwszy naukę w polskiej szkole i nieznające języka polskiego. Co ważne, można to zrobić w dowolnym momencie roku szkolnego.
 3. Uczeń uczęszczający do klasy przygotowawczej, nie traci roku, ponieważ – oprócz intensywnej nauki jęz. polskiego – realizuje podstawę programową i podlega klasyfikacji i promocji do następnej klasy, tak jak inni uczniowie.
 4. Nauka w klasie trwa rok (okres ten może  zostać skrócony lub wydłużony).
 5. Maksymalna liczba uczniów w klasie 15-25 osób.
 6. Uczniowie obcojęzyczni uczestniczą w :
  lekcjach języka polskiego jako obcego (kurs intensywny)
  •    lekcjach przedmiotowych
  •    zajęciach z zakresu kultury polskiej.
  Nauka w oddziale przygotowawczym zapewni :
  •    szybkie opanowanie języka polskiego w stopniu komunikacyjnym
  •    integrację z polskimi uczniami
  •    poznanie polskiej szkoły
  •    przygotowanie do kontynuacji regularnej nauki w szkole.
 7. Rekrutacja :
  złożenie podania o przyjęcie do oddziału w sekretariacie szkoły
  •    przyjęcie ucznia do oddziału przygotowawczego odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły.

§8

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klas programowo wyższych składa w sekretariacie:
 2. podpisane przez rodzica bądź opiekuna prawnego ucznia podanie o przyjęcie do szkoły,
 3. dostarcza do sekretariatu:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
 • oryginał świadectwa ukończenia poprzedniej klasy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (LSM),
 • zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w  określonym zawodzie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę (ETM, ESB),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
 • kartę zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły.
 1. W przypadku przenosin z innej szkoły w trakcie roku szkolnego do wyżej wymienionych dokumentów uczeń dołącza:
 2. zaświadczenie o przedmiotach ujętych w szkolnym programie nauczania, a realizowanych przez ucznia w szkole, do której uczęszczał,
 3. zaświadczenie o wyniku klasyfikacji na I półroczu w danym roku szkolnym,
 4. zaświadczenie o ocenach cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów w szkole, do której dotychczas uczęszczał.
 5. Przyjęcie uczniów do klas programowo wyższych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia…)
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do SE podejmuje Dyrektor Szkoły.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszymi Zasadami Rekrutacji rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna.
 2. Niniejsze Zasady Rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkolyeuropejskie.pl oraz w  sekretariacie Szkoły.
 3. Niniejsze Zasady Rekrutacji mogą zostać zmienione w trakcie trwania rekrutacji z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych.
 4. Regulamin obowiązuje od 1.04.2022 roku.

Dyrektor Szkoły