Zasady rekrutacji kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu w roku szkolnym 2018/2019

Dotyczy szkół:

Europejskie Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (ELSM)

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu (LSM)

Europejskie Liceum IT we Wrocławiu (ELIT)

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu (ETM)

Europejska Szkoła Branżowa I Stopnia we Wrocławiu (ESB)

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do Szkół Europejskich (SE) we Wrocławiu przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli trzyletnie gimnazjum i zdali egzamin gimnazjalny.
 2. Rekrutacja organizowana jest przez dyrektora Szkoły.
 3. Przyjmowanie podań prowadzone jest przez sekretariat Szkoły w godzinach pracy sekretariatu. Podania można składać osobiście, drogą mailową, przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej http://szkolyeuropejskie.pl/rekrutacja/

§2

 1. Przyjmowanie kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu odbywa się w terminach zgodnie z harmonogramem.
 2. Przy przyjęciu kandydata do klasy pierwszej brane są pod uwagę:
 3. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (nie dotyczy ESB),
 4. wynik egzaminu gimnazjalnego (nie dotyczy ESB),
 5. ocena zachowania,
 6. laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 7. Ostateczną decyzję o przyjęciu uczniów do SE podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 

§3

 1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
 2. wypełnione podanie o przyjęcie do SE (dostępne na stronie Szkoły http://szkolyeuropejskie.pl/rekrutacja/ lub w sekretariacie Szkoły),
 3. oryginał (w szkole I wyboru) lub odpis (szkoła II i III wyboru) świadectwa ukończenia gimnazjum,
 4. oryginał (w szkole I wyboru) lub odpis (szkoła II i III wyboru) zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (ELSM, LSM, ELIT),
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę (ETM, ESB),
 7. 2 zdjęcia.
 8. Termin składania dokumentów określony jest w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny.

§4

 1. Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu do Szkoły kandydata na podstawie:
 • ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • wyniku zewnętrznie ocenianego przez OKE egzaminu gimnazjalnego,
 • oceny zachowania,
 • innych udokumentowanych osiągnięć oraz sukcesów w działalności naukowej, sportowej, społecznej, charytatywnej lub kulturalnej.
 1. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani w pierwszym naborze, mogą zostać przyjęci w naborze uzupełniającym, w miarę wolnych miejsc na podstawie:
 • wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
 • ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oceny zachowania,
 • wyniku zewnętrznie ocenianego przez OKE egzaminu gimnazjalnego,
 • innych udokumentowanych osiągnięć oraz sukcesów w działalności naukowej, społecznej, charytatywnej lub kulturalnej.
 1. Potwierdzenie przez ucznia woli przyjęcia do Szkół Europejskich odbywa się przez:
 2. podpisanie przez rodzica bądź opiekuna prawnego ucznia podania o przyjęcie do szkoły,
 3. dostarczenie do sekretariatu:
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (ELSM, LSM, ELIT),
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w  określonym zawodzie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę (ETM, ESB),
 • 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie,
 • karty zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły.
 1. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Szkół Europejskich odbędzie się w lipcu dla pierwszego naboru i w sierpniu dla naboru uzupełniającego (szczegółowy termin określony jest w harmonogramie rekrutacji).
 2. W przypadku nieuruchomienia danej klasy/zawodu z powodu małej liczby chętnych, szkoła dopuszcza możliwość przepisania ucznia do innej klasy/zawodu, (po konsultacji z uczniem rodzicem/opiekunem prawnym), z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym regulaminie.

§5

Harmonogram rekrutacji kandydatów do Szkół Europejskich we Wrocławiu

w roku szkolnym 2018/2019

 

Data

Zdarzenie

Nabór I

10.04. do 22.06.2018 r.

Składanie podań o przyjęcie do Szkół Europejskich (elektronicznie, drogą mailowa biuro@szkolyeurpejskie.pl lub osobiście)

22.06.2018 r.  7.30-17.00

23.06.2018 r. 10.00-14.00

25.06.2018 r. - 29.06.2018 r.

7.30-15.30 (w godzinach pracy sekretariatu)

 

Składanie dokumentów w punkcie rekrutacyjnym SE, ul. Sienkiewicza 6a:

- podanie

- świadectwo ukończenia gimnazjum w oryginale,

- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- zaświadczenie lekarskie braku przeciwskazań zdrowotnych (ELSM, LSM, ELIT)

- 2 zdjęcia.

06.07.2018 r.

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń SE, ul. Sienkiewicza 6A

do 13.07.2018 r.

Niezwłoczne, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych, składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został przyjęty. 

do 24.07.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń SE, ul. Sienkiewicza 6A

Nabór uzupełniający

24.07.2018 r.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły/klasy dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze. Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: www.szkolyeuropejskie.pl i tablicy ogłoszeń SE.

do 10.08.2018 r. 

 (w godzinach pracy sekretariatu)

Składanie podań i dokumentów do szkół/klas w naborze uzupełniającym.

do 17.08.2018 r.

Dodatkowe postępowania kwalifikacyjne do klas, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

22.08.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 28.08.2018 r.

Niezwłoczne, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym, składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został przyjęty. 

do 22.08.2018 r.

 (w godzinach pracy sekretariatu)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Dotyczy Europejskiego Technikum Menedżerskiego i Europejskiej Szkoły Branżowej

31.08.2018 r.

Zakończenie rekrutacji.

§6

Kryteria przyjęcia

 

 

I. Kryteria podstawowe

 

1.

Świadectwo ukończenia gimnazjum.

 

2.

W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Kryterium stosowane w przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria podstawowe niż liczba miejsc

Wartość punktowa

 

1.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

max. 100 pkt

 

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

 

 

· j. polskiego,

20 pkt (100%x 0,2)

 

· historii i wiedzy o społeczeństwie

20 pkt (100% x 0,2)

 

· matematyki

20 pkt (100%x0,2)

 

· przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii

20 pkt (100%x0,2)

 

· języka obcego na poziomie podstawowym

20 pkt (100%x0,2)

 

b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu

 

2.

Oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć

(II. Kryteria szczegółowe) otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max. 72 pkt

 

· ocena: celujący

18 pkt

 

· ocena: bardzo dobry

17 pkt

 

· ocena: dobry

14 pkt

 

· ocena: dostateczny

8 pkt

 

· ocena: dopuszczający

2 pkt

 

3.

Ocena zachowania

max. 20 pkt

 

wzorowe

20 pkt

 

bardzo dobre

16 pkt

 

dobre

12 pkt

 

poprawne

8 pkt

 

nieodpowiednie

2 pkt

 

4.

Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max. 14 pkt

 

Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem.

7 pkt

 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2 pkt

 

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, itp.

5 pkt

 

Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności.

 

1.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.)

 

2.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125 z późn. zm.) posiadający także wymagane zaświadczenie lekarskie.

 

3.

Wykaz konkursów, których laureaci lub finaliści przyjmowani są w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej zawiera Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

II. Kryteria szczegółowe

 

Przedmioty punktowane w poszczególnych klasach z obowiązkowych zajęć otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

ELSM

LSM

Europejskie/ Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

klasa wojskowa, policyjna, trenerów personalnych, ratowników medycznych, strażacka:  

język polski

matematyka

język angielski

wychowanie fizyczne

klasa prawnicza, media cyfrowe:

język polski

matematyka

język angielski

  wiedza o społeczeństwie

klasa pielęgniarska

język polski

matematyka

język angielski

  biologia

ELIT

Europejskie Liceum IT we Wrocławiu

klasa projektantów stron internetowych, programistów, testerów oprogramowania:  

język polski

matematyka

język angielski

informatyka

ETM

Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu

technik usług fryzjerskich:

język polski

matematyka

język angielski

biologia

technik informatyk:

język polski

matematyka

język angielski

informatyka

ESB

Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we Wrocławiu

klasa wielozawodowa:  

średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym

   

 

§7

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klas programowo wyższych składa w sekretariacie:
 2. podpisane przez rodzica bądź opiekuna prawnego ucznia podanie o przyjęcie do szkoły,
 3. dostarcza do sekretariatu:
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • oryginał świadectwa ukończenia poprzedniej klasy,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (ELSM, LSM, ELIT),
 • zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w  określonym zawodzie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę (ETM, ESB),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
 • kartę zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły.
 1. W przypadku przenosin z innej szkoły w trakcie roku szkolnego do wyżej wymienionych dokumentów uczeń dołącza:
 2. zaświadczenie o przedmiotach ujętych w szkolnym programie nauczania, a realizowanych przez ucznia w szkole, do której uczęszczał,
 3. zaświadczenie o wyniku klasyfikacji na I semestr w danym roku szkolnym,
 4. zaświadczenie o ocenach cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów w szkole, do której dotychczas uczęszczał.
 5. Przyjęcie uczniów do klas programowo wyższych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia…)
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do SE podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszymi Zasadami Rekrutacji rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna.
 2. Niniejsze Zasady Rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkolyeuropejskie.pl oraz w  sekretariacie Szkoły.
 3. Niniejsze Zasady Rekrutacji mogą zostać zmienione w trakcie trwania rekrutacji z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych.
 4. Regulamin obowiązuje od 10.04.2018 roku.

 

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA W REKRUTACJI:

 

EUROPEJSKIE LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- 2 fotografie,

- Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w Europejskim Liceum Służb Mundurowych. 

 

EUROPEJSKA SZKOŁA ZAWODOWA

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- 2 fotografie,

Skierowanie na badania o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kształcenia w zawodzie wydaje szkoła po złożeniu kompletu dokumentów.

 

EUROPEJSKIE TECHNIKUM MENEDŻERSKIE

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- 2 fotografie,

Skierowanie na badania o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kształcenia w zawodzie wydaje szkoła po złożeniu kompletu dokumentów.

 

EUROPEJSKIE STUDIUM POLICEALNE

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagane jest świadectwo maturalne),

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- kserokopia dowodu osobistego,

- 2 fotografie.

Skierowanie na badania o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kształcenia w zawodzie wydaje szkoła po złożeniu kompletu dokumentów.W zorganizowaniu praktyk pomaga szkoła.

 

EUROPEJSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej albo szkoły podstawowej (w przypadku osób, które ukończyły szkołę przed 01.09.1999),

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły lub online),

- kserokopia dowodu osobistego,

- 2 fotografie.