PROJEKTY UNIJNE

Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

Dyżur doradców zawodowych wrzesień 2018 r. -  grudzień 2018 r.

wtorek 8.00-11.00

piątek 13.00-15.00

O PROJKECIE

Nr Projektu: RPDS.10.04.02-02-0001/17

Tytuł Projektu: Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

Nr naboru: RPDS.10.04.02-IZ.00-02-227/17

Oś priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy:

Cel Projektu:

Podniesienie efektywności jakości kształcenia zawodowego w okresie od 1.11.2017 do 31.8.2019 w

4 placówkach na terenie ZIT WrOF:

 1. Europejskiej Szkole Branżowej I stopnia we Wrocławiu
 2. Europejskim Technikum Menedżerskim we Wrocławiu
 3. Europejskim Studium Policealnym we Wrocławiu
 4. Europejskim Centrum Kształcenia Specjalistów we Wrocławiu

poprzez

zorganizowanie staży/praktyk zawodowych oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 226 uczniów, podwyższenie kwalifikacji 20 instruktorów praktycznej nauki zawodu z zakresu fryzjerstwa i informatyki oraz doposażenie sali informatycznej i fryzjerskiej.

W Projekcie. zaplanowano:

 1. Zorganizowanie staży/praktyk dla 226 uczniów związanych z zawodami: fryzjer/technik usług fryzjerskich, technik BHP, technik informatyk,
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,
 3. Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji dla 10 instruktorów praktycznej nauki zawodu (8K,2M), uczących zawodu fryzjer i technik usług fryzjerskich poprzez udział w kursie Nowoczesne trendy we fryzjerstwie.
 4. Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji dla 10 instruktorów praktycznej nauki zawodu (2K,8M), uczących zawodu technik informatyk poprzez udział w kursie Techniki programowania i projektowania stron www
 5. Wyposażenie 2 placówek kształcenia z terenu ZIT WrOF w nowy sprzęt

Efektem realizacji będzie podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji w zawodzie fryzjera, technika usług fryzjerskich i technika informatyka dla 20 os, nabycie praktycznej wiedzy podczas odbywania stażu/praktyki zawodowej wśród 226 uczniów oraz wzrost ich świadomości i wiedzy na temat potrzeb edukacyjno-zawodowych. Dodatkowym rezultatem będzie doposażenie sali informatycznej i fryzjerskiej oraz uruchomienie nowego kierunku w jednej z placówek objętych Projektem.

Wartość projektu wynosi  1 034 452,78 zł, z czego dofinansowanie z UE: 982 730,14 zł

 REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SE

Załącznik 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SE

Załącznik 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA SE

Załącznik 3 i 4 zgoda i oswiadczenie SE

Załącznik 5 OŚWIADCZENIE o przekazywaniu stypendium

Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w Europejskim Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu.

O PROJEKCIE

Projekt polega na zakupie wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w Europejskim Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.2. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16)

Cele realizacji projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie efektywności nauczania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów Europejskiego Liceum Służb Mundurowych, w tym również uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych ma służyć osiągnięciu tych celów.

Przedmiotowy projekt uwzględnia wymagania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych oraz szczególnie uzdolnionych). W celu dostosowania projektu dla osób uzdolnionych zaplanowano wyposażenie pracowni przedmiotowych zgodnie z wymogami dla poziomu rozszerzonego. Z kolei w stosunku do osób niepełnosprawnych zaplanowano, że każda pracownia objęta projektem zostanie wyposażona w zestaw komputerowy dla ucznia niepełnosprawnego. Zestaw będzie składał się z urządzenia dedykowanego dla osób niedowidzących, słabowidzących oraz z dysfunkcjami ruchu. 

 Celami szczegółowymi są:

 1. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.
 2. Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych poprzez stosowanie metod: obserwacji, doświadczenia, eksperymentu, pokazu.
 3. Rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów.
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 5. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.
 6. Dostosowanie oferty szkoły objętej projektem do potrzeb rynku pracy.

Łącznie w ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie:  

 1. Pracowni matematycznej z uwzględnieniem poziomu rozszerzonego
 2. Pracowni cyfrowej
 3. Pracowni fizycznej z uwzględnieniem poziomu rozszerzonego
 4. Pracowni biologicznej z uwzględnieniem poziomu rozszerzonego
 5. Pracowni chemicznej z uwzględnieniem poziomu rozszerzonego

Wartość projektu wynosi  280 279,19 zł, z czego dofinansowanie z UE: 229 591,11 zł

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor