Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
w Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

 

O PROJEKCIE

Nr Projektu: RPDS.07.02.02-02-0002/18

Tytuł Projektu: Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
w Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 – ZIT WrOF

Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

Poddziałanie: 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF

Cel Projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie efektywności nauczania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans

edukacyjnych uczniów/uczennic Liceum Służb Mundurowych, w tym również uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych ma służyć osiągnięciu tych celów.

Celami szczegółowymi są:

  1. a) poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,
  2. b) uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych poprzez stosowanie metod: obserwacji, doświadczenia,

eksperymentu, pokazu,

  1. c) rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów,
  2. d) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  3. e) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy

przeszkolonych nauczycieli,

  1. f) dostosowanie oferty szkoły objętej projektem do potrzeb rynku pracy.

 

Okres realizacji: 01.07.2019 r. – 31.10.2019 r.

Wartość projektu wynosi  391 625,68 zł, z czego dofinansowanie z UE: 332 881,83 zł.

Biuro projektu: ul. Kruszwicka 8a, Wrocław.

 

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor