Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w Europejskim Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu.
O PROJEKCIE

Projekt polega na zakupie wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w Europejskim Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.2. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16)

Cele realizacji projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie efektywności nauczania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów Europejskiego Liceum Służb Mundurowych, w tym również uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych ma służyć osiągnięciu tych celów.

Przedmiotowy projekt uwzględnia wymagania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych oraz szczególnie uzdolnionych). W celu dostosowania projektu dla osób uzdolnionych zaplanowano wyposażenie pracowni przedmiotowych zgodnie z wymogami dla poziomu rozszerzonego. Z kolei w stosunku do osób niepełnosprawnych zaplanowano, że każda pracownia objęta projektem zostanie wyposażona w zestaw komputerowy dla ucznia niepełnosprawnego. Zestaw będzie składał się z urządzenia dedykowanego dla osób niedowidzących, słabowidzących oraz z dysfunkcjami ruchu.

 Celami szczegółowymi są:
 1. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.
 2. Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych poprzez stosowanie metod: obserwacji, doświadczenia, eksperymentu, pokazu.
 3. Rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów.
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 5. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.
 6. Dostosowanie oferty szkoły objętej projektem do potrzeb rynku pracy.
Łącznie w ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie:  
 1. Pracowni matematycznej z uwzględnieniem poziomu rozszerzonego
 2. Pracowni cyfrowej
 3. Pracowni fizycznej z uwzględnieniem poziomu rozszerzonego
 4. Pracowni biologicznej z uwzględnieniem poziomu rozszerzonego
 5. Pracowni chemicznej z uwzględnieniem poziomu rozszerzonego
Wartość projektu wynosi  280 279,19 zł, z czego dofinansowanie z UE: 229 591,11 zł

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor