Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy
Dyżur doradców zawodowych lipiec, sierpień 2019.
wtorek .7.20-9.20
piątek 13.00-15.00
O PROJKECIE
Nr Projektu: RPDS.10.04.02-02-0001/17
Tytuł Projektu: Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy
Nr naboru: RPDS.10.04.02-IZ.00-02-227/17
Oś priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy:

Cel Projektu:

Podniesienie efektywności jakości kształcenia zawodowego w okresie od 1.11.2017 do 31.8.2019 w

4 placówkach na terenie ZIT WrOF:

  1. Europejskiej Szkole Branżowej I stopnia we Wrocławiu
  2. Europejskim Technikum Menedżerskim we Wrocławiu
  3. Europejskim Studium Policealnym we Wrocławiu
  4. Europejskim Centrum Kształcenia Specjalistów we Wrocławiu

poprzez

zorganizowanie staży/praktyk zawodowych oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 226 uczniów, podwyższenie kwalifikacji 20 instruktorów praktycznej nauki zawodu z zakresu fryzjerstwa i informatyki oraz doposażenie sali informatycznej i fryzjerskiej.

W Projekcie. zaplanowano:

  1. Zorganizowanie staży/praktyk dla 226 uczniów związanych z zawodami: fryzjer/technik usług fryzjerskich, technik BHP, technik informatyk,
  2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,
  3. Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji dla 10 instruktorów praktycznej nauki zawodu (8K,2M), uczących zawodu fryzjer i technik usług fryzjerskich poprzez udział w kursie Nowoczesne trendy we fryzjerstwie.
  4. Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji dla 10 instruktorów praktycznej nauki zawodu (2K,8M), uczących zawodu technik informatyk poprzez udział w kursie Techniki programowania i projektowania stron www
  5. Wyposażenie 2 placówek kształcenia z terenu ZIT WrOF w nowy sprzęt

Efektem realizacji będzie podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji w zawodzie fryzjera, technika usług fryzjerskich i technika informatyka dla 20 os, nabycie praktycznej wiedzy podczas odbywania stażu/praktyki zawodowej wśród 226 uczniów oraz wzrost ich świadomości i wiedzy na temat potrzeb edukacyjno-zawodowych. Dodatkowym rezultatem będzie doposażenie sali informatycznej i fryzjerskiej oraz uruchomienie nowego kierunku w jednej z placówek objętych Projektem.

Wartość projektu wynosi  1 034 452,78 zł, z czego dofinansowanie z UE: 982 730,14 zł
REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SE
Załącznik 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SE
Załącznik 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA SE
Załącznik 3 i 4 zgoda i oswiadczenie SE
Załącznik 5 OŚWIADCZENIE o przekazywaniu stypendium

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor