5 lipca zostaną ogłoszone wyniki egzaminów maturalnych w szkołach.5 lipca zostaną ogłoszone wyniki egzaminów maturalnych w szkołach.
Do 12 lipca uczniowie składają Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.
Formularz WYPEŁNIAMY DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz składa się do dyrektora szkoły najpóźniej do 12 lipca 2021 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony osobiście w siedzibie szkoły.