Informacja dotycząca testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy oddziału przygotowania wojskowegoInformacja dotycząca testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy oddziału przygotowania wojskowego na rok szkolny 2023/2024

Liceum Służb  Mundurowych we Wrocławiu

 

Zasady organizacji

 1. Test sprawnościowy kandydatów do klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego odbędzie się w dniach 5-6 czerwca o godzinie 9.00 w Technikum nr. 18 ul. Ślężna 2/24, 53-302 Wrocław
 2. Kandydaci przystępujący do testu proszeni są o zgłoszenie się w danym dniu co najmniej 15 minut wcześniej.
 3. Miejsce zbiórki kandydatów zostanie wskazane w dniu przeprowadzenia testów.
 4. Każdy kandydat, który przystępuje do egzaminu sprawności fizycznej powinni posiadać przy sobie strój i obuwie sportowe, niedopuszczalne jest noszenie podczas testu biżuterii lub innych przedmiotów o ostrych krawędziach mogących spowodować uszkodzenie ciała kandydata..
 5. Każda osoba przystępująca do egzaminu powinna posiadać dokument (np. legitymacja szkolna) potwierdzający swoją tożsamość.

 

Warunki dopuszczenia kandydata do testu sprawności fizycznej Oddziału Przygotowania Wojskowego

 

 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w teście sprawnościowym jest przedstawienie zaświadczenie lekarskiego (np. lekarz rodzinny) o braku przeciwskazań do udziału w teście
 2. Kandydat przedstawia oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na udział córki/syna w próbie sprawności fizycznej, wyrażeniu zgody o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do Oddziału Przygotowania Wojskowego.

 

 

Test

 1. Próba mocy – skok w dal z miejsca
 2. Próba zwinności – bieg wahadłowy
 3. Próba sił mięśni brzucha – skłony z leżenia tyłem
 4. Próba siły mięśni ramion – zwis na drążku (dziewczęta), podciąganie w zwisie na drążku (chłopcy)
 5. Rozpoczęcie testu sprawności fizycznej poprzedza rozgrzewka.
 6. Czas wykonania testu sprawności fizycznej mierzony jest z dokładnością̨ do 0,1 sekundy.
 7. Test sprawności fizycznej składa się̨

Punkty uzyskane w poszczególnych próbach są sumowane i dają końcowy wynik kandydata do OPW

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 6 czerwca

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 5 czerwca