Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o Zapytanie Ofertowe z dnia 3 czerwca 2019 r.Wrocław, dnia 17.06.2019 r.

Robert Burszewski
ul. Litomska 24/6
53-641 Wrocław
NIP: 692-176-77-51
Osoba prowadząca:
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
ul. Kruszwicka 8A
53-652 Wrocław

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia
w oparciu o Zapytanie Ofertowe z dnia 3 czerwca 2019 r. na zakup i dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w związku z realizacją projektu pt. Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu o numerze: RPDS.07.02.02-02-0002/18

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 3 czerwca 2019 r. umieszczone w Bazie Konkurencyjności, informujemy, że wpłynęła 1 ważna oferta od Oferenta:

1. Marek Greczycho
ul. Łużycka 10/2
66-200 Świebodzin
NIP: 9271796458
REGON: 363335050

Zgodnie z określonymi w Zapytaniu Ofertowym kryteriami wyboru, złożona oferta otrzymała:
– w zakresie kryterium nr 1 zgodność oferty ze specyfikacją sprzętu, pomocy dydaktycznych, materiałów dydaktycznych wymienionych w Załączniku nr 1 – 50 pkt.
– w zakresie kryterium nr 2 cena – 40 pkt.
– w zakresie kryterium nr 3 okres gwarancji – 10 pkt.
Łącznie oferta otrzymała 100 pkt. na 100 pkt. możliwych do uzyskania i została uznana za najkorzystniejszą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, zamówienie na zakup i dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w związku z realizacją projektu pt. Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu o numerze: RPDS.07.02.02-02-0002/18 zostanie udzielone Oferentowi: Marek Greczycho, ul. Łużycka 10/2, 66-200 Świebodzin.

Robert Burszewski
(osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia)