Listy kandydatów zakwalifikowanych do Europejskiego Technikum MenedżerskiegoListy kandydatów zakwalifikowanych do Europejskiego Technikum Menedżerskiego

ETM technik informatyk lista kandydatów zakwalifikowanych2021

Prosimy do 30.07. o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

Listy kandydatów niezakwalifikowanych do Europejskiego Technikum Menedżerskiego

ETM lista kandydatów niezakwalifikowanych