Listy kandydatów zakwalifikowanych do Liceum Służb Mundurowych we WrocławiuLISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWNAYCH zamieszczamy niżej 

Prosimy do 30.07. o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

Klasy wojskowe (biologia, geografia roz.)

LSM klasy wojskowe lista kandydatów zakwalifikowanych2021

Klasy policyjne (biologia, geografia roz.)

LSM klasy policyjne listy kandydatów zakwalifikowanych2021

Klasa strażacka

LSM klasa strażacka lista kandydatów zakwalifikowanych2021

Klasa straży granicznej

LSM klasa straży granicznej lista kandydatów zakwalifikoanych2021

Klasa ratowników medycznych

LSM klasa ratownik medyczny lista kandydatów zakwalifikowanych2021

Klasy trenerów personalnych

LSM klasa trenera personalnego lista kandydatów zakwalifikowanych2021

Klasa prawnicza

LSM klasa prawnicza lista kadydatów zakwalifikowanych2021

Klasa artystyczna

LSM klasa artystyczna lista kandydatów zakwalifikowanych2021

Klasa programistów

LSM klasa programistów lista kandydatów zakwalifikowanych2021

Klasa ekologiczna

LSM klasa ekologiczna lista kandydatów zakwalifikowanych2021