Protokół wyboru wykonawcy



Wrocław, 26.04.2018 r.

 Protokół wyboru wykonawcy

W związku z realizacją projektu: „Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”

 Nr Projektu: RPDS.10.04.02-02-0001/17

Tytuł Projektu: Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

Robert Burszewski

Ul. Litomska 24/6

53-641 Wrocław

zawiadamia, iż w dniu 26.04.2018 rozstrzygnięto postępowanie na wybór oferty na zakup i dostawę Wyposażenia pracowni informatycznej i pracowni fryzjerskiej w ramach realizowanego projektu „Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”.

Zamawiający wybrał następującego Wykonawcę:

Marek Greczycho, Ul. Łużycka 10/2, 66-200 Świebodzin.

 1. Opis procesu wyboru dostawcy wraz z kryteriami oceny

Przy wyborze dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu zaangażowanego realizację zleconych usług oraz zweryfikowano czy oferenci nie są powiązani z Zamawiającym.

Procedurę wyboru przeprowadził Robert Burszewski. Szczegółowe kryteria wyboru zgodne były kryteriami z zapytania ofertowego z dnia 09.04.2018 r.  Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. zgodność oferty ze specyfikacją sprzętu, pomocy dydaktycznych, materiałów dydaktycznych wymienionych w załączniku nr 1 – 30%,
  2. cena – 50%,
  3. okres gwarancji – 10%
  4. kompletność oferty – jeden dostawca na 2 pracownie 10%

Informację o zapytaniu ofertowym zamieszczono w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1102780 na stronie internetowej Zamawiającego: www.szkołyeuropejskie.pl, na tablicy ogłoszeń Szkół Europejskich, wysłano co najmniej trzy zapytania ofertowe pocztą elektroniczną.

Termin składania ofert wyznaczono do 17.04.2018 r.

  1. Porównanie ofert

W odpowiedzi na umieszczone zapytanie Zamawiający otrzymał jedną ofertę na kwotę 124 862,22 zł

Marek Greczycho

Ul. Łużycka 10/2

66-200 Świebodzin

 

kryteria oceny 30% 50% 10% 10%
nr oferenta zgodność ze specyfikacją cena gwarancja kompletność oferty razem punkty
1 Marek Greczycho  tak 124 862,22 24 msc tak  
otrzymane punkty 30 50 10 10 100

  Uzasadnienie wyboru dostawcy

Została złożona tylko jedna oferta. Oferta firmy spełniła kryteria wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Marek Greczycho, Ul. Łużycka 10/2, 66-200 Świebodzin złożył ofertę i w związku z całościową oceną oferty wg wszystkich kryteriów została wybrana do wykonania wymienionej usługi.

 

Podpisano:

Robert Burszewski