PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY 2020W dniach od 2 do 8 kwietnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem jak niżej, w Szkołach Europejskich zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny.

1. Uczeń w dniu egzaminu pobiera arkusz maturalny ze stron Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl./

https://oke.wroc.pl/

2. Po pobraniu arkusza, uczniowie pracują z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie.

3. Po skończonym egzaminie, zapisują wyniki swojej pracy i przesyłają do nauczyciela uczącego.

4. Po 15 kwietnia 2020 r. na stronie CKE zostaną udostępnione zasady oceniania.

5. W godzinach próbnego egzaminu maturalnego lekcje dla klas maturalnych są odwołane.

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Pr%C3%B3ba%20EM.pdf

Próbny egzamin maturalny jest  przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).