U W A G A      M A T U R Z Y Ś C I – egzamin maturalny w terminie poprawkowymU W A G A      M A T U R Z Y Ś C I

do 14 lipca należy wypełnić deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Załącznik 7: EM23 EM15
Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Wypełnij ten formularz, jeżeli w terminie głównym lub dodatkowym egzaminu maturalnego w 2023 r. (w maju lub w czerwcu) nie zdałeś(-łaś) egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej, ALBO w części pisemnej.

Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż do dyrektora Twojej szkoły lub OKE – odpowiednio do tej osoby, do której składałeś(-łaś) deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego – najpóźniej do 14 lipca 2023 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony osobiście w siedzibie szkoły/OKE.

DRUK DOSTĘPNY:
https://cke.gov.pl/…/harmonogram…/rok-szkolny-2022-2023/
załącznik nr 7