Zapytanie ofertoweZAPYTANIE OFERTOWE

 w ramach projektu:

Nr Projektu: RPDS.10.04.02-02-0001/17

Tytuł Projektu: Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

Nr naboru: RPDS.10.04.02-IZ.00-02-227/17

Oś priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy

dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych

na zakup  wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla:

Europejskiego Technikum Menedżerskiego we Wrocławiu,
Europejskiej Szkoły Branżowej we Wrocławiu,
Europejskiej Szkoły Policealnej we Wrocławiu zwanych dalej Szkołami Europejskimi

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Robert Burszewski
ul. Litomska 24/6
53-641 Wrocław

NIP 692-176-77-51
Osoba prowadząca:

Szkoły Europejskie we Wrocławiu

 1. Kruszwicka 8a
  53-652 Wrocław

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostarczenie przez Wykonawcę wyposażenia pracowni informatycznej i wyposażenia pracowni fryzjerskiej.

 • OPIS ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do:
 2. pracowni informatycznej,
 3. pracowni fryzjerskiej.
 4. Wszystkie wyroby powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.
 5. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu, aby oferowany towar był równoważny z załączoną specyfikacją (zał. nr 1) lub lepszy jakościowo i funkcjonalnie.
 6. Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  dostarczenia  własnym  transportem  zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
 7. Wykonawcy  są  zobowiązani  do  dostarczenia, urządzeń i sprzętu  zgodnych lub równoważnych pod względem jakości (lub lepszych), estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załączniku do niniejszego zapytania.

 

WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
 2. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
 4. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
 5. Zobowiązuję się najpóźniej w terminie 48 godzin od daty ogłoszenia oferty na stronie internetowej www.szkolyeuropejskie.pl i bazie konkurencyjności do zawarcia umowy dostawy. W przeciwnym wypadku nie będę rościć żadnych pretensji wynikających z odstąpienia przez Zamawiającego z podpisania umowy

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 2).

Oferta powinna:

 1. posiadać datę sporządzenia,
 2. zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 3. być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
 4. podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
 5. zawierać termin realizacji zamówienia,

W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3) oraz wzór umowy wraz z załącznikiem (załącznik nr 4) parafowany na każdej stronie z osobna oraz z informacją na stronie drugiej umowy: zapoznałem się z treścią wzoru umowy, akceptując jej treść, data i czytelny podpis osoby upoważnionej. W przypadku pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów również załączony oryginał pełnomocnictwa.

 INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawcy, którzy nie złożą i nie podpiszą wszystkich wymaganych dokumentów zostaną odrzuceni.

      VII. KRYTERIUM WYBORU OFERENTA   

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. zgodność oferty ze specyfikacją sprzętu, pomocy dydaktycznych, materiałów dydaktycznych wymienionych w załączniku nr 1 – 30%,
 2. cena – 50%,
 3. okres gwarancji – 10%
 4. kompletność oferty – jeden dostawca na 2 pracownie 10%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem  www.szkolyeuropejskie.pl

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Robert Burszewski pod numerem telefonu 505 044 875 oraz adresem email: robertburszewski@wp.pl

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Robert Burszewski
Szkoły Europejskie we Wrocławiu

 1. Kruszwicka 8a
  53-652 Wrocław

e-mail: robertburszewski@wp.pl

tel.  505 044 875

termin składania (otrzymania przez zamawiającego) 17.04.2018 r., godz. 10.00

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Specyfikacja – załącznik nr 1
 2. Formularz oferty – załącznik 2
 3. Formularz oświadczenia Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
 4. Wzór umowy wraz z załącznikiem – załącznik nr 4

dostępne:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1102780#