zapytanie ofertoweZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych

na zakup  wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla:

Europejskiego Technikum Menedżerskiego we Wrocławiu,
Europejskiej Szkoły Branżowej we Wrocławiu,
Europejskiej Szkoły Policealnej we Wrocławiu zwanych dalej Szkołami Europejskimi

 1. I.          ZAMAWIAJĄCY:

Robert Burszewski
ul. Litomska 24/6
53-641 Wrocław

NIP 692-176-77-51
Osoba prowadząca:

Szkoły Europejskie we Wrocławiu

ul. Kruszwicka 8a
53-652 Wrocław

 1. II.             PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Na zakup i dostawę  wyposażenia:

Wyposażenie pracowni Informatycznej

Wyposażenie pracowni fryzjerskiej

 1. III.           OPIS ZAMÓWIENIA

a)        Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do:

 1. Pracowni informatycznej.
 2. Pracowni fryzjerskiej.

b)      Wszystkie wyroby powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

c)       Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu, aby oferowany towar był równoważny z załączoną specyfikacją (zał. nr 1) lub lepszy jakościowo i funkcjonalnie.

d)        Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  dostarczenia  własnym  transportem  zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

e)        Wykonawcy  są  zobowiązani  do  dostarczenia, urządzeń i sprzętu  zgodnych lub równoważnych pod względem jakości (lub lepszych), estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załączniku do niniejszego zapytania.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
 2. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
 4. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 2).

Oferta powinna:

 1. posiadać datę sporządzenia,
 2. zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 3. być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
 4. podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
 5. zawierać termin realizacji zamówienia

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3).

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERENTA 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. zgodność oferty ze specyfikacją sprzętu, pomocy dydaktycznych, materiałów dydaktycznych wymienionych w załączniku nr 1 – 30%,
 2. cena – 50%,
 3. okres gwarancji – 10%
 4. kompletność oferty – jeden dostawca na 2 pracownie  10%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem  www.szkolyeuropejskie.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Robert Burszewski pod numerem telefonu 505 044 875 oraz adresem email: robertburszewski@wp.pl

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Robert Burszewski
Szkoły Europejskie we Wrocławiu

ul. Kruszwicka 8a
53-652 Wrocław

e-mail: robertburszewski@wp.pl

tel.  505 044 875

termin składania (otrzymania przez zamawiającego) 08.12.2017 r., godz. 12.00

X.  ZAŁĄCZNIKI:

1.  Specyfikacja

2. Formularz Oferty.

3. Formularz oświadczenia Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

01 załacznik nr 1 specyfikacja wyposażenia pracownia fryzjerska, pracownia informatyczna 30 11 2017

02 Załącznik nr 2 30 11 2017

03 Załącznik nr 3 30 11 2017