zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażania w projekcie RPDS.07.02.02-02-0002/18Wrocław, 3.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę wyposażenia pracowni szkolnych
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Zasadą Konkurencyjności
w związku z realizacją projektu pt. Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu o numerze: RPDS.07.02.02-02-0002/18

I. ZAMAWIAJĄCY:
Robert Burszewski
ul. Litomska 24/6
53-641 Wrocław
NIP 692-176-77-51
Osoba prowadząca:
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
ul. Kruszwicka 8a
53-652 Wrocław

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje zakup i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do następujących pracowni z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu:
1. Wyposażenie pracowni matematycznej z uwzględnieniem poziomu rozszerzonego,
2. Wyposażenie pracowni fizycznej z uwzględnieniem poziomu rozszerzonego,
3. Wyposażenie pracowni biologicznej z uwzględnieniem poziomu rozszerzonego,
4. Wyposażenie pracowni chemicznej z uwzględnieniem poziomu rozszerzonego,
5. Wyposażenie pracowni informatycznej z uwzględnieniem poziomu rozszerzonego,
6. Wyposażenie pracowni geograficznej z uwzględnieniem poziomu rozszerzonego.

1. Szczegółowy opis wyposażenia zawarty jest w Załączniku nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia.
2. Wszystkie wyroby powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.
3. Wyposażenie zawarte w Załączniku nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia musi być zgodne z „Załącznikiem nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” do „Wytycznych Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 5 kwietnia 2018 r., w szczególności ze standardem edukacyjnym i cyfrowym.
4. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, urządzeń i sprzętu zgodnych lub równoważnych pod względem jakości (lub lepszych), estetyki, funkcjonalności
i bezpieczeństwa z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
6. Zamawiający dopuszcza, w przypadku braku określonego asortymentu, aby oferowany towar był równoważny z załączoną specyfikacją (Załącznik nr 1) lub lepszy jakościowo
i funkcjonalnie.
7. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Miejscem dostawy będzie:
ul. Ślężna 2-24 we Wrocławiu.

Kod CPV przedmiotu zamówienia:
39162110-9 sprzęt dydaktyczny
39162100-6 pomoce dydaktyczne

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania całości zamówienia.
2. Wykona przedmiot zamówienia w terminie tj. dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiającego do dnia: 10 lipca 2019 r.
3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku.
4. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi dotyczyć przedmiotu zamówienia w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia wszystkich 6 pracowni szkolnych.

V.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego, której wzór stanowi Załącznik nr 2.
Oferta powinna:
1. posiadać datę sporządzenia,
2. zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3. być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
4. być podpisana czytelnie przez oferenta,
5. zawierać termin realizacji zamówienia,
6. zawierać podpis pod oświadczeniem dotyczącym braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI I SPOSÓB DOKONANIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów i ich wagi punktowych:
1. zgodność oferty ze specyfikacją sprzętu, pomocy dydaktycznych, materiałów dydaktycznych wymienionych w Załączniku nr 1 – 50%,
2. cena – 40%,
3. okres gwarancji, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji do 24 miesiące – 10%.

Spośród ważnie złożonych ofert, Zamawiający przyzna każdej ofercie punkty za spełnianie poszczególnych kryteriów oceny z uwzględnieniem wagi poszczególnych kryteriów. Oferta, która uzyska najwięcej punktów po zsumowaniu punktów za poszczególne kryteria oceny, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium zgodności ze specyfikacją z Załącznika nr 1:
Oferta zgodna ze specyfikacją w 100% – 50 pkt.
Oferta zgodna ze specyfikacją od 80% do 100% – 40 pkt.
Oferta zgodna ze specyfikacją od 60% do 80% – 30 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium ceny:
Oferta z najniższą ceną – 40 pkt.
Oferta z kolejną ceną – 30 pkt.
Oferta z kolejną ceną – 20 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium okresu gwarancji:
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji – 10 pkt.
Oferta z kolejną pod względem długości gwarancji – 5 pkt.
Oferta z najkrótszym okresem gwarancji – 0 pkt.

Wartości punktów w poszczególnych kryteriach mogą zostać dostosowane do liczby ważnie złożonych ofert.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

VIII. INFORMACJA O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dopuszcza się możliwość zmiany treści zapytania ofertowego najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 r.

IX. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić nie później niż do dnia 10 lipca 2019 r.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Miejsce składania ofert:
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
ul. Kruszwicka 8a
53-652 Wrocław
Termin składania ofert: 11 czerwca 2019 r. do godz. 16:00

Dopuszcza się złożenie oferty (skan Formularza Ofertowego wraz z Załącznikiem nr 1 podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: robertburszewski@wp.pl

W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki
z rozszerzeniem .pdf lub .jpg. Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku. Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną. W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do powyższych zaleceń, konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.

W przypadku składania ofert mailowo, osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub usług kurierskich liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

XI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Robert Burszewski pod numerem telefonu 505 044 875
oraz adresem email: robertburszewski@wp.pl

XI. ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 Formularz Oferty.

Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertyZapytanie ofertowe

Robert Burszewski
(osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia)